# عکس نام اطلاعات تماس دانشکده رشته درجه علمی
۱
آدرس
تلفن ---------------
وب سایت https://www.civilica.com/p/5731
گوگل ایندکس
ایمیل m.edalati@ilam.ac.ir
زمانبندی
فنی مهندسی مهندسی عمران استادیار
۲
آدرس
تلفن 98-8432227014
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل r.alizadeh@ilam.ac.ir
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی تربیت بدنی استادیار
۳
آدرس
تلفن 98-833344619
وب سایت -
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی مدیریت دانشیار
۴
آدرس
تلفن 08432227015
وب سایت arminian.blogfa.com
گوگل ایندکس
ایمیل a.arminian@ilam.ac.ir
زمانبندی
کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات استادیار
۵
آدرس
تلفن 09188420948
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیار
۶
آدرس
تلفن 33341287
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی مدیریت استادیار
۷
آدرس
تلفن 08432227015
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
کشاورزی علوم دامی استادیار
۸
آدرس
تلفن 98-84-32234861
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی تربیت بدنی استادیار
۹
آدرس
تلفن +989124532128
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
کشاورزی مکانیک بیوسیستم استادیار
۱۰
آدرس
تلفن 09135905303
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل e.ehsanzadeh@ilam.ac.ir
زمانبندی
کشاورزی مهندسی آب و خاک استادیار

محمود عدالتی

استادیار,مهندسی عمران

تعداد پژوهش های ثبت شده: 117
تلفن: ---------------
ایمیل: m.edalati@ilam.ac.ir
وبسایت:
https://www.civilica.com/p/5731
ایندکس گوگل

رستم علی‌‎زاده

استادیار,تربیت بدنی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 109
تلفن: 98-8432227014
ایمیل: r.alizadeh@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

یاسان الله پوراشرف

دانشیار,مدیریت

تعداد پژوهش های ثبت شده: 83
تلفن: 98-833344619
ایمیل:
وبسایت:
-
ایندکس گوگل

علی آرمینیان

استادیار,زراعت و اصلاح نباتات

تعداد پژوهش های ثبت شده: 71
تلفن: 08432227015
ایمیل: a.arminian@ilam.ac.ir
وبسایت:
arminian.blogfa.com
ایندکس گوگل

علی‌رضا شوهانی

استادیار,زبان و ادبیات فارسی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 61
تلفن: 09188420948
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

صیدمهدی ویسه

استادیار,مدیریت

تعداد پژوهش های ثبت شده: 57
تلفن: 33341287
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

علی نقی شکری

استادیار,علوم دامی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 40
تلفن: 08432227015
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

مریم نقیب زاده

استادیار,تربیت بدنی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 18
تلفن: 98-84-32234861
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

احمد کوچک زاده

استادیار,مکانیک بیوسیستم

تعداد پژوهش های ثبت شده: 9
تلفن: +989124532128
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

اقبال احسانزاده

استادیار,مهندسی آب و خاک

تعداد پژوهش های ثبت شده: 4
تلفن: 09135905303
ایمیل: e.ehsanzadeh@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل