# عکس نام اطلاعات تماس دانشکده رشته درجه علمی
۱
آدرس
تلفن +98-84-32240184
وب سایت ---------------------------------------
گوگل ایندکس
ایمیل m.edalati@ilam.ac.ir
زمانبندی
فنی مهندسی مهندسی عمران استادیار
۲
آدرس
تلفن 98-833344619
وب سایت -
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی مدیریت دانشیار
۳
آدرس
تلفن 09183410086
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل y.ghasemi@ilam.ac.ir
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی علوم اجتماعی دانشیار
۴
آدرس
تلفن 33341287
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی مدیریت استادیار
۵
آدرس
تلفن 08432227015
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
کشاورزی علوم دامی مربی
۶
آدرس
تلفن
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیار
۷
آدرس
تلفن +988432227014
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل m.azizkhani@ilam.ac.ir
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی حسابداری استادیار
۸
آدرس
تلفن +989124532128
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
کشاورزی مکانیک بیوسیستم استادیار
۹
آدرس
تلفن
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
پیرادامپزشکی دامپزشکی استادیار
۱۰
آدرس
تلفن 09135905303
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل e.ehsanzadeh@ilam.ac.ir
زمانبندی
کشاورزی مهندسی آب و خاک استادیار

محمود عدالتی

استادیار,مهندسی عمران

تعداد پژوهش های ثبت شده: 88
تلفن: +98-84-32240184
ایمیل: m.edalati@ilam.ac.ir
وبسایت:
---------------------------------------
ایندکس گوگل

یاسان الله پوراشرف

دانشیار,مدیریت

تعداد پژوهش های ثبت شده: 75
تلفن: 98-833344619
ایمیل:
وبسایت:
-
ایندکس گوگل

Yarmohamad Ghasemi

دانشیار,علوم اجتماعی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 31
تلفن: 09183410086
ایمیل: y.ghasemi@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

صیدمهدی ویسه

استادیار,مدیریت

تعداد پژوهش های ثبت شده: 28
تلفن: 33341287
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

علی نقی شکری

مربی,علوم دامی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 24
تلفن: 08432227015
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

علی رضا شوهانی

استادیار,زبان و ادبیات فارسی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 10
تلفن:
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

Masoud Azizkhani

استادیار,حسابداری

تعداد پژوهش های ثبت شده: 4
تلفن: +988432227014
ایمیل: m.azizkhani@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

احمد کوچک زاده

استادیار,مکانیک بیوسیستم

تعداد پژوهش های ثبت شده: 1
تلفن: +989124532128
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

استادیار,دامپزشکی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 0
تلفن:
ایمیل:
وبسایت:

ایندکس گوگل

Eghbal Ehsanzadeh

استادیار,مهندسی آب و خاک

تعداد پژوهش های ثبت شده: 0
تلفن: 09135905303
ایمیل: e.ehsanzadeh@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل