# عکس نام اطلاعات تماس دانشکده رشته درجه علمی
۱
آدرس
تلفن +98-84-32240184
وب سایت ---------------------------------------
گوگل ایندکس
ایمیل m.edalati@ilam.ac.ir
زمانبندی
فنی مهندسی مهندسی عمران استادیار
۲
آدرس
تلفن +988432227022
وب سایت -------
گوگل ایندکس
ایمیل e.ghasemian@ilam.ac.ir
زمانبندی
علوم پایه شیمی دانشیار
۳
آدرس
تلفن 98-84-32240204
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل m.hoseininia@ilam.ac.ir
زمانبندی
الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث استادیار
۴
آدرس
تلفن 98-833344619
وب سایت -
گوگل ایندکس
ایمیل
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی مدیریت دانشیار
۵
آدرس
تلفن +988432227014
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل m.azizkhani@ilam.ac.ir
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی حسابداری استادیار
۶
آدرس
تلفن 98-84-12345678
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل m.mansouri@ilam.ac.ir
زمانبندی
فنی مهندسی مهندسی شیمی استادیار
۷
آدرس
تلفن 98-84-32224308
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل a.loueimonfared@ilam.ac.ir
زمانبندی
پیرادامپزشکی دامپزشکی دانشیار
۸
آدرس
تلفن 09183410086
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل y.ghasemi@ilam.ac.ir
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی علوم اجتماعی دانشیار
۹
آدرس
تلفن 988432227015
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل j.mamizadeh@ilam.ac.ir
زمانبندی
کشاورزی مهندسی آب و خاک استادیار
۱۰
آدرس
تلفن 09135905303
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل e.ehsanzadeh@ilam.ac.ir
زمانبندی
کشاورزی مهندسی آب و خاک استادیار

محمود عدالتی

استادیار,مهندسی عمران

تعداد پژوهش های ثبت شده: 88
تلفن: +98-84-32240184
ایمیل: m.edalati@ilam.ac.ir
وبسایت:
---------------------------------------
ایندکس گوگل

Ensieh Ghasemian

دانشیار,شیمی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 53
تلفن: +988432227022
ایمیل: e.ghasemian@ilam.ac.ir
وبسایت:
-------
ایندکس گوگل

Mohamadreza Hoseininia

استادیار,علوم قرآن و حدیث

تعداد پژوهش های ثبت شده: 31
تلفن: 98-84-32240204
ایمیل: m.hoseininia@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

یاسان الله پوراشرف

دانشیار,مدیریت

تعداد پژوهش های ثبت شده: 9
تلفن: 98-833344619
ایمیل:
وبسایت:
-
ایندکس گوگل

Masoud Azizkhani

استادیار,حسابداری

تعداد پژوهش های ثبت شده: 4
تلفن: +988432227014
ایمیل: m.azizkhani@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

Mohsen Mansouri

استادیار,مهندسی شیمی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 3
تلفن: 98-84-12345678
ایمیل: m.mansouri@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

Ali Loueimonfared

دانشیار,دامپزشکی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 3
تلفن: 98-84-32224308
ایمیل: a.loueimonfared@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

Yarmohamad Ghasemi

دانشیار,علوم اجتماعی

تعداد پژوهش های ثبت شده: 2
تلفن: 09183410086
ایمیل: y.ghasemi@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

Jafar Mamizadeh

استادیار,مهندسی آب و خاک

تعداد پژوهش های ثبت شده: 1
تلفن: 988432227015
ایمیل: j.mamizadeh@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل

Eghbal Ehsanzadeh

استادیار,مهندسی آب و خاک

تعداد پژوهش های ثبت شده: 0
تلفن: 09135905303
ایمیل: e.ehsanzadeh@ilam.ac.ir
وبسایت:

ایندکس گوگل