تماس با من

آدرس
تلفن: +989124532128
وبسایت:
گوگل ایندکس
ایمیل : akouchakzadeh@yahoo.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مهندسی کشاورزی-ماشینهای کشاورزی
زمان
1363-1367
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
زمان
1368-1370
عنوان پایان نامه

دکتری تخصصی

دانشگاه
تربیت مدرس
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مکانیک ماشینهای کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
زمان
1373-1379
عنوان پایان نامه

احمد کوچک زاده

استادیار

دانلود رزومه
5
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده