تماس با من

آدرس
ایران- ایلام- دانشگاه ایلام- دانشکده پیرادامپزشکی
تلفن: +988432224308
وبسایت:
ایمیل : fpourahmad@gmail.com
زمانبندی:

تحصیلات

دکتری پیوسته

دانشگاه
ارومیه
شهر دانشگاه
ایران- ارومیه
رشته
دامپزشکی-دامپزشکی
زمان
1367-1373
عنوان پایان نامه
بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری بروسلوز در انسان و دام شهرستان ایلام

دکتری تخصصی

دانشگاه
استرلینگ
شهر دانشگاه
استرلینگ- انگلستان
رشته
میکروبیولوژی-مولکولی
زمان
1360-1387
عنوان پایان نامه

فاضل پوراحمد

دانشیار

دانلود رزومه
32
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده