تماس با من

آدرس
ایران-ایلام - بلوار پژوهش- دانشگاه ایلام- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب و خاک
تلفن: 98-84 32221906
وبسایت:
ایمیل : masoud.bazgir@gmail.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
دانشگاه تبریز
شهر دانشگاه
ایران-تبریز
رشته
علوم خاک-علوم و مهندسی خاک
زمان
1370-1374
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
دانشگاه گنت
شهر دانشگاه
گنت-بلژیک
رشته
علوم خاک-منابع فیزیکی خاک
زمان
1384-1386
عنوان پایان نامه
مدل رشد گیاه به عنوان یک ابزار برای شاخص کیفیت اراضی در دشت نیمه خشک تالاندشت، ایران

دکتری تخصصی

دانشگاه
دانشگاه لیژ
شهر دانشگاه
بلژیک-لیژ
رشته
خاکشناسی جنگل و اکولوژی میکروبی خاک-خاکشناسی جنگل و اکولوژی میکروبی خاک
زمان
1386-1390
عنوان پایان نامه
چرخه عناصر غذایی و فرآیندهای میکروبی خاک تحت گونه های مختلف درختی

مسعود بازگیر

استادیار

دانلود رزومه
68
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده