تماس با من

آدرس
ایران-ایلام- دانشگاه ایلام- دانشکده پیرادامپزشکی
تلفن: 0843- 2224308
وبسایت:
گوگل ایندکس
ایمیل : m.rashnavadi@gmail.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
--
شهر دانشگاه
---
رشته
----------
زمان
1386-1390
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
شهید چمران اهواز
شهر دانشگاه
ایران - اهواز
رشته
دکترای حرفه ای دامپزشکی-عمومی
زمان
1376-1382
عنوان پایان نامه
بررسی مقایسه ای دقت تشخیص لمس راست روده ای جسم زرد با یافته های کشتارگاهی ......

دکتری تخصصی

دانشگاه
شهید چمران اهواز
شهر دانشگاه
ایران - اهواز
رشته
دکترای تخصصی دامپزشکی-بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
زمان
1360-1391
عنوان پایان نامه
بررسی اثرات تزریق اریترومایسین، اسپیرامایسین و تولاترومایسین بر روی تخلیه شیردان گوساله های شیر خوار با استفاده از جذب استامینوفن

مهدی رشنوادی

استادیار

دانلود رزومه
5
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده