تماس با من

آدرس
ایلام - دانشگاه ایلام - دانشکده الهیات
تلفن: 09181411669
وبسایت:
ایمیل : sohrab_morovati@yahoo.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
خوارزمی
شهر دانشگاه
تهران
رشته
دبیری الهیات-دبیری الهیات
زمان
1365-1368
عنوان پایان نامه
-

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
علوم قرآن و حدیث-علوم قرآن و حدیث
زمان
1369-1371
عنوان پایان نامه
بررسی موضوع ترجمه قرآن کریم

دکتری تخصصی

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
علوم قرآن و حدیث-علوم قرآن و حدیث
زمان
1376-1380
عنوان پایان نامه
پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن در سده نخست هجری

سهراب مروتی

استاد

دانلود رزومه
165
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده