تماس با من

آدرس
ایلام- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان انگلیسی
تلفن: ...08432234856
وبسایت: ...
گوگل ایندکس
ایمیل : t85.afshar@yahoo.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
دانشگاه الزهرا
شهر دانشگاه
تهران
رشته
زبان و ادبیات انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی
زمان
1378-1382
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
دانشگاه تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
زبانشناسی -زبانشناسی همگانی
زمان
1383-1385
عنوان پایان نامه
راهبرد اجتناب از ضمیر در زبان فارسی

دکتری تخصصی

دانشگاه
دانشگاه تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
زبانشناسی-زبانشناسی همگانی
زمان
1385-1390
عنوان پایان نامه
بررسی ساخت موضوع و محمول درون حوزه کسره اضافه

طاهره افشار

استادیار

دانلود رزومه
11
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده