تماس با من

آدرس
ایلام بانگنجاب دانشگاه ایلام
تلفن: 98-833344619
وبسایت: -
گوگل ایندکس
ایمیل : yasan_ashraf@yahoo.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مدیریت-بازرگانی
زمان
1368-1373
عنوان پایان نامه
-

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مدیریت -بازرگانی
زمان
1368-1373
عنوان پایان نامه
-

دکتری تخصصی

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مدیریت -بازار یابی
زمان
1379-1383
عنوان پایان نامه
-

یاسان الله پوراشرف

دانشیار

دانلود رزومه
66
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده