# عکس نام اطلاعات تماس دانشکده رشته درجه علمی
۱
آدرس
تلفن 33341287
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی مدیریت دانشیار
۲
آدرس
تلفن ---------------
وب سایت http://https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8RNwLP0AAAAJ
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
فنی مهندسی مهندسی عمران استادیار
۳
آدرس
تلفن 98-8432227014
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی علوم ورزشی دانشیار
۴
آدرس
تلفن +989124804229
وب سایت http://arminian.blogfa.com
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات استادیار
۵
آدرس
تلفن 09188420948
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشیار
۶
آدرس
تلفن 98-833344619
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی مدیریت دانشیار
۷
آدرس
تلفن -
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیار
۸
آدرس
تلفن 08432227015
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
کشاورزی علوم دامی استادیار
۹
آدرس
تلفن +989124532128
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
کشاورزی مکانیک بیوسیستم استادیار
۱۰
آدرس
تلفن 98-84-32234861
وب سایت
گوگل ایندکس
ایمیل کلیک کنید
زمانبندی
ادبیات وعلوم انسانی علوم ورزشی استادیار

صیدمهدی ویسه

دانشیار, مدیریت

پژوهش ها: 191
تلفن: 33341287
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل

محمود عدالتی

استادیار, مهندسی عمران

پژوهش ها: 183
تلفن: ---------------
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:
http://https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8RNwLP0AAAAJ
ایندکس گوگل

رستم علی‌‎زاده

دانشیار, علوم ورزشی

پژوهش ها: 165
تلفن: 98-8432227014
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل

علی آرمینیان

استادیار, زراعت و اصلاح نباتات

پژوهش ها: 147
تلفن: +989124804229
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:
http://arminian.blogfa.com
ایندکس گوگل

علی‌رضا شوهانی

دانشیار, زبان و ادبیات فارسی

پژوهش ها: 140
تلفن: 09188420948
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل

یاسان الله پوراشرف

دانشیار, مدیریت

پژوهش ها: 96
تلفن: 98-833344619
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل

سارا آزادی

استادیار, زبان و ادبیات فارسی

پژوهش ها: 87
تلفن: -
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل

علی نقی شکری

استادیار, علوم دامی

پژوهش ها: 79
تلفن: 08432227015
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل

احمد کوچک زاده

استادیار, مکانیک بیوسیستم

پژوهش ها: 33
تلفن: +989124532128
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل

مریم نقیب زاده

استادیار, علوم ورزشی

پژوهش ها: 24
تلفن: 98-84-32234861
ایمیل: کلیک کنید
وبسایت:

ایندکس گوگل