تماس با من

آدرس
ايلام- بلوار پژوهش- دانشگاه ايلام- دانشكده كشاورزي- گروه زراعت و اصلاح نباتات ص.پ: 516-69315
تلفن: 98-84-32227015
وبسایت: ilam.ac.ir
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
دانشگاه تبریز
شهر دانشگاه
ایران-تبریز
رشته
زراعت و اصلاح نباتات-اصلاح نباتات
زمان
1375-1379
عنوان پایان نامه
ارزیابی تحمل ژنوتیپهای مختلف کلزا به تنش خشکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
دانشگاه تهران
شهر دانشگاه
ایران-کرج
رشته
اصلاح نباتات-اصلاح نباتات
زمان
1379-1381
عنوان پایان نامه
بررسی کالزایی و باززایی کلزا و امکان ارزیابی تحمل به شوری در این گیاه با استفاده از تکنیک کشت بافت

دکتری تخصصی

دانشگاه
دانشگاه تهران
شهر دانشگاه
ایران-کرج
رشته
اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
زمان
1360-1386
عنوان پایان نامه
بررسی تنوع ژنتیکی گندمهای زراعی و وحشی ایران با استفاده از فناوری تنوع DNA

علی اشرف مهرابی

دانشیار

دانلود رزومه
۷۰
انتشارات
۰
اختراع
۳
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده