اثر کائولین بر مقاومت به تنش خشکی و آفتاب سوختگی فلفل دلمه (Capsicum annuum L.)

از ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تنش خشکی به‌عنوان یک عامل محدودکننده غیرزیستی، رشد و بهره‌وری گیاهان را در سراسر جهان محدود می‌کند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاربرد خارجی کائولین بر رشد، عملکرد و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه فلفل شیرین تحت شرایط تنش خشکی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام شد. عامل اول غلظت کائولین با سه سطح (0، 5/2 و 5 درصد) و عامل دوم دور آبیاری شامل دو، چهار و شش روز یک‌بار بودند.

مطالعات ‌نیمه‌تفصیلی دقیق خاک‌شناسی و تناسب اراضی (تعیین الگوی کشت بهینه) برای شبکه آبیاری تحت‌فشار در مناطق پلیه، قیلان و لیگ

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
به منظور شناسایی خاکهای اراضی منطقه پلیه در شهرستان ایوان برای طراحی سیستم آبیاری و تعیین الگوی کشت بهینه، مطالعات خاک‌شناسی ‌نیمه‌تفصیلی دقیق و تناسب اراضی به انجام گرفت. همچنین برای شناسایی خاکهای اراضی مناطق لیگ در بخش صالح‌آباد، شهرستان مهران و قیلان در شهر ایلام برای طراحی سیستم آبیاری و تعیین الگوی کشت بهینه، مطالعات خاک‌شناسی نیمه‌تفصیلی دقیق و ارزیابی تناسب اراضی انجام شد.

مطالعات تفصیلی ارزیابی تناسب اراضی (تعیین الگوی کشت بهینه) شبکه آبیاری و تأمین آب روستاهای زید، تلخاب و زرانگوش در شهرستان بدره

از ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
موضوع قرارداد عبارت است از انجام مطالعات تفصیلی ارزیابی تناسب اراضی (تعیین الگوی کشت بهینه) شبکه آبیاری و تأمین آب روستاهای زید، تلخاب و زرانگوش در شهرستان بدره، به وسعت حدود 680 هکتار.

مطالعات تناسب اراضی نیمه‌تفصیلی دقیق و بازنگری خاک‌شناسی اراضی شبکه آبیاری تحت‌فشار ولیعصر در شهرستان بدره

از ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ تا ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
رئوس خدمات مطالعه فوق‌الذكر به تفكيك موارد زير انجام خواهد شد: الف- انجام بازنگری مطالعات خاكشناسي نیمه‌تفصيلي دقیق در سطح 1400 هكتار از اراضي محدوده طرح شبكه‌ آبياري تحت‌فشار ولیعصر در شهرستان بدره شامل: فعاليت هاي مقدماتي، عمليات صحرايي (حفر 28 پروفیل)، تجزیه‌های آزمايشگاهي موردنیاز و تهيه گزارش و نقشه‌ها، ب- انجام مطالعات تناسب اراضی ‌تفصيلي برای محصولات زراعی و باغی مدنظر کارفرما و تهيه نقشه‌هاي آن برای تعیین الگوي كشت بهینه پيشنهادي در محدوده اراضي ولیعصر.

مطالعات نیمه‌تفصیلی دقیق ارزیابی تناسب اراضی (تعیین الگوی کشت بهینه) شبکه آبیاری و تأمین آب شهرستان سیروان

از ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
به منظور تعیین الگوی کشت بهینه اراضی منطقه سیروان (بخش‌های لومار و زنگوان) به مساحت 3200 هکتر مطالعات ارزیابی تناسب اراضی به شرح زیر انجام گرفت. اطلاعات و داده‌های خاکشناسی منطقه از مطالعات موجود جمع‌آوری گردید. محصولات زراعی و باغی برای انجام ارزیابی تناسب اراضی و نیازهای خاکی و اقلیمی‌آنها مشخص شد. انطباق نيازهاي محصولات زراعی و باغی مورد مطالعه با خصوصيات اراضي و اقليمي، انجام ارزيابي‌ تاسب اراضي منطقه مورد مطالعه به روش فائو و سايز (پارامتریک اصلاح شده).

مطالعات خاک‌شناسی نیمه‌تفصیلی دقیق و تناسب اراضی شبکه آبیاری تحت‌فشار گنبد پیرمحمد در شهرستان ارکواز ملکشاهی

از ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
به منظور شناسایی خاکهای اراضی منطقه گنبدپیرمحمد در شهرستان ارکواز ملکشاهی برای طراحی سیستم آبیاری و تعیین الگوی کشت بهینه، مطالعات خاک‌شناسی ‌تفصیلی به شرح زیر انجام گرفت. با تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره¬ای و بازدید منطقه و بررسی‌های صحرایی و بر اساس نقشه¬برداری آزاد تعداد22پروفیل با بیل مکانیکی و کارگر حفر شد. پروفیل¬ها بر اساس دستورالعمل تشریح خاک آمریکایی تشریح و ویژگیهای مورفولوژیکی و مختصات جغرافیایی ثبت شد. از خاک افق¬های مختلف همه پروفیل¬ها نمونه¬برداری به عمل آمد.

اثر تیمار آسکوربیک و اسانس Thymbra spicata بر عمر پس از برداشت و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا

از ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
به منظور افزایش عمرقفسه¬ای و حفظ خصوصیات کیفی میوه توت¬فرنگی اثر تیمارهای اسید آسکوربیک (10 و 15 میلی¬مولار) و اسانس آویشن زوفایی (400 و 600 پی¬پی¬ام) بررسی شد. میوه-ها به مدت دو دقیقه در تیمارهای فوق غوطه¬ور شده و پس از خشک شدن در دمای آزمایشگاه، در درون ظروف پلی¬اتیلنی با استفاده از پوشش سلوفان بسته¬بندی و به دمای چهار درجه سانتیگراد منتقل شدند. برخی صفات کیفی، کمی و بیوشیمیایی نمونه¬ها، در زمان¬های هفت و 14 روز بعد از انبارداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت معنی

ارزیابی تناسب اراضی( تعیین الگوی کشت) و بازنگری خاکشناسی اراضی شبکه آبیاری تحت فشار کن‌سرخ شهرستان مهران

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
نتلتتطرظزطسی

ارزیابی خویشاوندی ژنتیکی برخی از میوه¬های خانواده Rosaceae با استفاده از نشانگر RAPD

از ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
با وجود تلاش¬های قبلی برای روشن نمودن خویشاوندی میوه¬های موجود در زیرخانواده دانه¬دارها از خانواده گلسرخیان، ارتباط ژنتیکی میان آنها مبهم باقی مانده است. این مطالعه به منظور بررسی تجزیه ژنتیکی بین 50 رقم و ژنوتیپ گلابی اروپایی (Pyrus communis)، گلابی وحشی (P. syriaca and P. glabra)، گلابی آسیایی (P. serotina)، سیب (Malus pumila)، زالزالک (Crataegus puntica, C. pentagyna and C. monogyna) و ازگیل (Mespilus germanica) با استفاده از نشانگر RAPD انجام شد. تنوع بالایی در نمونه¬های مورد بررسی مشاهده شد

مطالعات تفصیلی خاکشناسی و تناسب اراضی(تعیین الگوی کشت بهینه) در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی بخش مرکزی ایلام و گلم زرد شهرستان مهران

از ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ تا ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
هخغاهخفلتنبلاسی

انتقال پذیری و ارزیابی دوپلیکیشن در ژنوم گلابی با استفاده از نشانگر SSR سیب

از ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ تا ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
نشانگرهای ریزماهواره (SSR) متعلق به سیب، برای ارزیابی قابلیت انتقال آنها در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی و ارتباط برخی از گونه¬های گلابی (Pyrus spp.) استفاده شد. همه مکان¬های ریزماهواره مورد مطالعه، منجر به تولید باند و در نمونه¬های مورد مطالعه دارای چندشکلی بودند. در کل 51 آلل از 8 مکان SSR شناسایی شد که در دامنه 5 (CH02b10، MS14h03 و CH03g06) تا 9 (CH02h11a) با میانگین 37/6 آلل برای هر مکان بود. سطح تنوع نسبتا بالایی در میان گونه¬های مورد مطالعه ثبت شد. میانگین شاخص شانون (04/1) به دست آمد. ضریب