The effect of kaolin on drought resistance and fruit sunburn of Capsicum annuum L.

From 1398/02/01 to 1398/09/30
تنش خشکی به‌عنوان یک عامل محدودکننده غیرزیستی، رشد و بهره‌وری گیاهان را در سراسر جهان محدود می‌کند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاربرد خارجی کائولین بر رشد، عملکرد و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه فلفل شیرین تحت شرایط تنش خشکی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام شد. عامل اول غلظت کائولین با سه سطح (0، 5/2 و 5 درصد) و عامل دوم دور آبیاری شامل دو، چهار و شش روز یک‌بار بودند.

Semi-detailed studies of soil science and land suitability (determining the optimal cultivation pattern) for pressurized irrigation network in Pilieh, Qilan and Lig areas

From 1399/05/01 to 1399/12/12
به منظور شناسایی خاکهای اراضی منطقه پلیه در شهرستان ایوان برای طراحی سیستم آبیاری و تعیین الگوی کشت بهینه، مطالعات خاک‌شناسی ‌نیمه‌تفصیلی دقیق و تناسب اراضی به انجام گرفت. همچنین برای شناسایی خاکهای اراضی مناطق لیگ در بخش صالح‌آباد، شهرستان مهران و قیلان در شهر ایلام برای طراحی سیستم آبیاری و تعیین الگوی کشت بهینه، مطالعات خاک‌شناسی نیمه‌تفصیلی دقیق و ارزیابی تناسب اراضی انجام شد.

Detailed studies of land suitability assessment (determining the optimal cultivation pattern) Irrigation and water supply network of Zaid, Talkhab and Zarangoosh villages in Badreh city

From 1398/03/12 to 1399/05/01
موضوع قرارداد عبارت است از انجام مطالعات تفصیلی ارزیابی تناسب اراضی (تعیین الگوی کشت بهینه) شبکه آبیاری و تأمین آب روستاهای زید، تلخاب و زرانگوش در شهرستان بدره، به وسعت حدود 680 هکتار.

Semi-detailed land suitability studies and review detailed Soil land pressurized irrigation network Valiasr in Badra city

From 1398/02/15 to 1399/02/21
رئوس خدمات مطالعه فوق‌الذكر به تفكيك موارد زير انجام خواهد شد: الف- انجام بازنگری مطالعات خاكشناسي نیمه‌تفصيلي دقیق در سطح 1400 هكتار از اراضي محدوده طرح شبكه‌ آبياري تحت‌فشار ولیعصر در شهرستان بدره شامل: فعاليت هاي مقدماتي، عمليات صحرايي (حفر 28 پروفیل)، تجزیه‌های آزمايشگاهي موردنیاز و تهيه گزارش و نقشه‌ها، ب- انجام مطالعات تناسب اراضی ‌تفصيلي برای محصولات زراعی و باغی مدنظر کارفرما و تهيه نقشه‌هاي آن برای تعیین الگوي كشت بهینه پيشنهادي در محدوده اراضي ولیعصر.

Semi-detailed studies of land suitability assessment (determining the optimal cropping pattern) Irrigation network and water supply in Sirvan

From 1397/02/16 to 1398/01/20
به منظور تعیین الگوی کشت بهینه اراضی منطقه سیروان (بخش‌های لومار و زنگوان) به مساحت 3200 هکتر مطالعات ارزیابی تناسب اراضی به شرح زیر انجام گرفت. اطلاعات و داده‌های خاکشناسی منطقه از مطالعات موجود جمع‌آوری گردید. محصولات زراعی و باغی برای انجام ارزیابی تناسب اراضی و نیازهای خاکی و اقلیمی‌آنها مشخص شد. انطباق نيازهاي محصولات زراعی و باغی مورد مطالعه با خصوصيات اراضي و اقليمي، انجام ارزيابي‌ تاسب اراضي منطقه مورد مطالعه به روش فائو و سايز (پارامتریک اصلاح شده).

Semi-Detailed Soils Studies and Land Suitability of Irrigation Network Gonbad PirMohammad in Arkouz-e-Malekhashi city

From 1397/05/10 to 1397/10/30
به منظور شناسایی خاکهای اراضی منطقه گنبدپیرمحمد در شهرستان ارکواز ملکشاهی برای طراحی سیستم آبیاری و تعیین الگوی کشت بهینه، مطالعات خاک‌شناسی ‌تفصیلی به شرح زیر انجام گرفت. با تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره¬ای و بازدید منطقه و بررسی‌های صحرایی و بر اساس نقشه¬برداری آزاد تعداد22پروفیل با بیل مکانیکی و کارگر حفر شد. پروفیل¬ها بر اساس دستورالعمل تشریح خاک آمریکایی تشریح و ویژگیهای مورفولوژیکی و مختصات جغرافیایی ثبت شد. از خاک افق¬های مختلف همه پروفیل¬ها نمونه¬برداری به عمل آمد.

From 1395/03/16 to 1396/03/16
هخغاهخفلتنبلاسی

Transferability and Evaluation of Duplications in Pear Genome Using Apple SSR Marker

From 1396/01/21 to 1397/01/20
نشانگرهای ریزماهواره (SSR) متعلق به سیب، برای ارزیابی قابلیت انتقال آنها در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی و ارتباط برخی از گونه¬های گلابی (Pyrus spp.) استفاده شد. همه مکان¬های ریزماهواره مورد مطالعه، منجر به تولید باند و در نمونه¬های مورد مطالعه دارای چندشکلی بودند. در کل 51 آلل از 8 مکان SSR شناسایی شد که در دامنه 5 (CH02b10، MS14h03 و CH03g06) تا 9 (CH02h11a) با میانگین 37/6 آلل برای هر مکان بود. سطح تنوع نسبتا بالایی در میان گونه¬های مورد مطالعه ثبت شد. میانگین شاخص شانون (04/1) به دست آمد. ضریب

Effect of ascorbic acid and essential oil of Thymbra spicata on shelf life and quality maintenance of strawberry (cv. Selva)

From 1394/12/09 to 1395/12/01
به منظور افزایش عمرقفسه¬ای و حفظ خصوصیات کیفی میوه توت¬فرنگی اثر تیمارهای اسید آسکوربیک (10 و 15 میلی¬مولار) و اسانس آویشن زوفایی (400 و 600 پی¬پی¬ام) بررسی شد. میوه-ها به مدت دو دقیقه در تیمارهای فوق غوطه¬ور شده و پس از خشک شدن در دمای آزمایشگاه، در درون ظروف پلی¬اتیلنی با استفاده از پوشش سلوفان بسته¬بندی و به دمای چهار درجه سانتیگراد منتقل شدند. برخی صفات کیفی، کمی و بیوشیمیایی نمونه¬ها، در زمان¬های هفت و 14 روز بعد از انبارداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت معنی

From 1395/10/12 to 1396/08/12
نتلتتطرظزطسی

Evaluation of genetic relationships of some fruits in Rosaceae family using RAPD marker

From 1393/12/20 to 1394/09/03
با وجود تلاش¬های قبلی برای روشن نمودن خویشاوندی میوه¬های موجود در زیرخانواده دانه¬دارها از خانواده گلسرخیان، ارتباط ژنتیکی میان آنها مبهم باقی مانده است. این مطالعه به منظور بررسی تجزیه ژنتیکی بین 50 رقم و ژنوتیپ گلابی اروپایی (Pyrus communis)، گلابی وحشی (P. syriaca and P. glabra)، گلابی آسیایی (P. serotina)، سیب (Malus pumila)، زالزالک (Crataegus puntica, C. pentagyna and C. monogyna) و ازگیل (Mespilus germanica) با استفاده از نشانگر RAPD انجام شد. تنوع بالایی در نمونه¬های مورد بررسی مشاهده شد