ارسال پیام

بیوگرافی


متولد 1354 در شهرستان ابدانان- دانشیار شیمی تجزیه- زمینه کاری نانوحسگرها