تماس با من

آدرس
بلوار پژوهش، دانشگاه ايلام، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
تلفن: 09183429206
وبسایت: https://www.ilam.ac.ir/faculty/show/?num=62546506
گوگل ایندکس
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
ايران، تهران
رشته
مهندسي توليدات گياهي-باغبانی
زمان
1377-1379
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
کرج، ايران
رشته
باغبانی-گلکاری
زمان
1379-1381
عنوان پایان نامه
اثر اصلاح اسيديته آب آبياری و محلولپاشی منيزيم و بر گل بريدنی ميخک رقم آرانکا

دکتری تخصصی

دانشگاه
دانشگاه کشاورزي ماهاتما فوله
شهر دانشگاه
راهوری، ايالت ماهاراشترا، هندوستان
رشته
باغبانی-سبزیکاری
زمان
1360-1386
عنوان پایان نامه
مطالعات ژنتيکی گوجه فرنگی با تمرکز ويژه بر مقاومت به بيماری ويروسی برگ پيچيدگی گوجه فرنگی

مهدی صیدی

دانشیار

دانلود رزومه
۹۶
انتشارات
۱
اختراع
۸
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده