تماس با من

آدرس
تلفن: 33341287
وبسایت:
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
ایلام
شهر دانشگاه
ایلام
رشته
مهندسی کشاورزی-مهندسی تولیدات دامی
زمان
1372-1376
عنوان پایان نامه

کارشناسی

دانشگاه
پیام نورتهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مدیریت-مدیریت منابع انسانی
زمان
1387-1392
عنوان پایان نامه
طراحی مدل سازمان معنویت گرا درآموزش عالی ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
آزاد تهران مرکزی
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مدیریت-مدیریت منابع انسانی
زمان
1382-1385
عنوان پایان نامه
بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام

دکتری تخصصی

دانشگاه
پیام نور تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مدیریت-منابع انسانی
زمان
1388-1392
عنوان پایان نامه
طراحی مدل سازمان معنویت گرا در آموزش عالی ایران

صیدمهدی ویسه

دانشیار

دانلود رزومه
۶۸
انتشارات
۰
اختراع
۹
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده