تماس با من

آدرس
ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فقه
تلفن: 08459241101
وبسایت:
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
دانشگاه ایلام
شهر دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
زمان
1366-1370
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
دانشگاه ایلام
شهر دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
زمان
1370-1374
عنوان پایان نامه
اجتهاد در مذاهب پنجگانه اسلامی

دکتری تخصصی

دانشگاه
دانشگاه ایلام
شهر دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
زمان
1381-1387
عنوان پایان نامه
حیله های شرعی در فقه امامیه

طاهر علی محمدی

دانشیار

دانلود رزومه
۶۸
انتشارات
۰
اختراع
۴
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده